Облік і фінансовий консалтинг

ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Завдання: вивчення змісту і напрямків фінансової діяльності підприємств; оволодіння методами та інструментами фінансування суб’єктів підприємництва, оцінювання вартості підприємства, формування дивідендної політики, фінансового контролінгу.Предмет: система фінансово–економічних відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства.
Міждисциплінарні зв’язки                                                      
Дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Економіка підприємства» з акцентом на отримання знань у сфері фінансово–економічних відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства і тісно пов’язана з навчальними дисциплінами «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансовий ринок» та «Фінансовий аналіз».ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.
Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.
Де і ким може працювати випускник
По даній спеціальності здійснюється професійна підготовка фінансистів, діяльність яких спрямована на забезпечення раціонального використання фінансових ресурсів держави і підприємства, підвищення ефективності витрат, результативності фінансової політики як основи стабілізації темпів соціально-економічного розвитку. Підготовка фахівців зі спеціальності "Фі-нанси і кредит" має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність в різних сферах економіки і держа-вного управління фінансами. Студенти, що закінчили інститут за фахом "Фінанси і кредит", отримують необхідний об-сяг знань і практичних навичок для роботи:
-у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів;
-у територіальних фінансових органах;
-у Державній митній службі;
-у контрольних фінансових органах;
-у страхових організаціях;
-в аудиторських фірмах;
-у державних позабюджетних фондах;
-у фінансових відділах і бухгалтерських службах комерційних організацій.

Випускники можуть займати посади:
-фінансовий директор підприємства;
-начальник фінансового управління;
-керівник фінансового відділу;
-провідний фахівець відділу (департаменту, управління) тощо.